Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » Modlitwy codzienne

MODLITWY CODZIENNE

Modlitwy poranne

Każdy dzień rozpoczynaj od ofiarowania go Panu. Najpierw odmawiaj modlitwy na rozpoczęcie dnia, które są podane poniżej, po nich módl się Jutrznią z Liturgii Godzin i rozmyślaniem, o których informacje znajdziesz w rozdziale o Słowie Bożym.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z intencjami Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ożywiony mocą Ducha Świętego, wzywając wstawiennictwa Bogarodzicy Dziewicy Maryi, świętego Pawła, Patrona Zakonu paulińskiego i wszystkich świętych, ofiaruję Ci wszystkie myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego, na większą chwałę Twoją, moje uświęcenie i zbawienie świata.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo ...
Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo ...
A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo ...
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


W okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański odmów:

Królowo nieba, wesel się, alleluja, Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja, Zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja, Błagaj za nami Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twojego, Pan naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryje Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


Wesel się Boża Rodzicielko. Dziewico Nieskalana, wesel się, któraś od Anioła otrzymała radość, wesel się, bo zrodziłaś jasność wiekuistego Światła, wesel się, Matko, wesel się, Boża Rodzicielko. Ty jedna jesteś Matką nietkniętą, Ciebie wielbi wszelkie stworzenie, Rodzicielko Światłości! Bądź dla nas ustawiczną Orędowniczką, u Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Najlitościwsza Panno Maryjo, przybądź nam z pomocą. W każdym zmartwieniu i cierpieniu naszym.

Módlmy się. Panie, Boże Wszechmogący, Ty nas doprowadziłeś do po-czątku dnia dzisiejszego, zachowaj nas od wszelkiego grzechu i spraw, aby nasze myśli, słowa i uczynki zgadzały się z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


W okresie Wielkiego Postu zamiast modlitwy Wesel się Boża Rodzicielko odmów:

Witaj nam, Bogarodzico Maryjo! Tyś w świętym dziewiczym łonie ogarnęła Nieogarnionego. Dzięki Tobie wielbimy Trójcę Świętą, dzięki Tobie radują się aniołowie i archaniołowie, dzięki Tobie pierzchają złe moce, dzięki Tobie ludy zwracają się do pokuty. Dzięki Tobie Jednorodzony Syn Boży zajaśniał jako światło tym, „co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”, dzięki Tobie apostołowie głosili zbawienie narodom, dzięki Tobie królowie królują za sprawą Trójcy Świętej!


Aniele Boży, Stróżu mój, mnie powierzonego Tobie przez dobroć Bożą w dniu dzisiejszym oświecaj i strzeż, kieruj mną i rządź. Amen.

 

Modlitwa przed nauką

Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś Źródłem światła i mądrości, wlej w moją wolę, pamięć i zdolności, łaskę swego błogosławieństwa. Daj mi bystrość rozeznania, zdolność zapamiętania, sposób i łatwość uczenia się, umiejętność interpretacji i obfitą łaskę wymowy. Oświeć początek, pokieruj postępem, uzupełnij wyniki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa po nauce

Dziękuję Ci, Panie Boże, za światło i pomoc w wysiłku mojej pamięci i umysłu. Daj mi spożytkować uzyskaną wiedzę dla Twojej chwały i służby Kościołowi Chrystusowemu. Niech płomyk mojej wiedzy przyczyni się do umiłowania Ciebie, Boże w Trójcy Jedyny. Amen.

 

Modlitwy wieczorne

Wieczorem dziękuj Panu za pracę i dobro, których pozwolił Ci dokonać. Najpierw módl się Nieszporami z Liturgii Godzin (o których informacje znajdziesz w rozdziale o Słowie Bożym). Po nich odmawiaj modlitwy, które są podane poniżej:

Kyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson. Spotkanie św. Pawła ze św. Antonim - Matthias Grünewald
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boga, - módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Zakonu paulińskiego,
Święta Maryjo, nadziejo lepszego świata,
Święta Maryjo, nieustanna pomocy w dążeniu do doskonałości,
Święty Aniele Stróżu, stojący na straży naszego sumienia,
Święty Pawle, Ojcze paulińskiego Zakonu,
Święty Pawle, miłośniku samotności,
Święty Pawle, wzorze doskonałości,
Święty Pawle, zwierciadło ubóstwa,
Święty Pawle, prawdziwy wzorze pokory,
Święty Pawle, ozdobo czystości,
Święty Pawle, wierny sługo Króla Najwyższego,
Święty Pawle, ucieczko kuszonych,
Święty Pawle, najgorętszą miłością pałający,
Święty Pawle, najwyższej bogomyślności oddany,
Święty Pawle, przykładzie trzeźwości i wstrzemięźliwości,
Święty Pawle, powierzający się Bożej Opatrzności,
Święty Pawle, szczycie cierpliwości,
Święty Pawle, mężu bez skargi,
Święty Pawle, podziwie świętego Antoniego,
Święty Pawle, oddający Bogu ducha z rękami wzniesionymi ku niebu,
Święty Pawle, posługą lwów po śmierci uczczony,
Święty Pawle, przez świętego Antoniego pochowany,
Święty Pawle, przez Aniołów do nieba zaniesiony,
Abyśmy żyli w duchu wiary, nadziei i miłości, - uproś nam u Boga.
Abyśmy w codziennym życiu obfitowali w dobre uczynki,
Abyśmy wiernie wypełniali obowiązki naszego stanu,
Abyśmy zachowali umiar w używaniu dóbr tego świata,
Abyśmy nieustannie pamiętali na śmierć i sąd Boży,
Abyśmy idąc za Ukrzyżowanym Zbawicielem, byli zawsze zjednoczeni z Jego Najświętszą Matką,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty nasz Ojcze Pawle Pierwszy Pustelniku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Paweł na pustyni osiągnął świętość, spraw przez jego przyczynę, abym rozwijając w sobie ducha modlitwy i służby, zbliżał się w miłości do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Codziennie modlimy się za naszych zmarłych współbraci. Przełożony odczytuje tzw. nekrolog, w którym wypisani są wszyscy zmarli paulini i konfratrzy Zakonu z ostatnich dwustu lat, których rocznica śmierci przypada następnego dnia.  Liturgiczne wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu paulińskiego przypada 3 listopada. Ty też módl się codziennie za zmarłych.

Boże, od którego pochodzi życie, proszę Cię o życie wieczne dla zmarłych ojców i braci paulinów, których rocznica śmierci przypada jutro.

Boże, dawco przebaczenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, prosimy Twą dobroć, spraw, aby ojcowie i bracia paulini, oraz wszyscy moi bliscy, którzy zeszli z tego świata, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny zawsze Dziewicy i wszystkich świętych Twoich osiągnęli udział w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku-ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Modlitwa przed snem

Bezpośrednio przez snem, zgodnie ze zwyczajem paulińskim, uklęknij, rozłóż ręce na kształt krzyża i odmów trzy razy modlitwę Zdrowaś Maryjo, dodając po każdej wezwanie:

Przez Twoje Święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Maryjo Panno, uczyń serce moje czyste i świętą duszę moją.

Na zakończenie dodaj:

Panie, Boże Wszechmogący, któryś św. Pawła Pierwszego Pustelnika, odłączonego od gwaru świata, raczył dziwnym sposobem przyłączyć do chórów anielskich, proszę Cię, oczyść mnie z wszelkiego brudu ziemskiego i napełnij mnie darami niebieskimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.