Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia


Dn 9,4b-10
Ps 79,8.9.11.13
Łk 6,36-38

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Modlitwa » W zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym

Bł. Euzebiusz, który zebrał rozproszonych po naddunajskich lasach pustelników i zorganizował ich w jedną wspólnotę, wybudował na górze Pilis klasztor wraz z kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego. Od tego miejsca nazywano nas początkowo „Pustelnikami Świętego Krzyża”. Kult Krzyża jest zatem wpisany w korzenie paulińskie. Konstytucje Zakonu mówią: „Ojcowie nasi żyli tajemnicą Krzyża, przez trudy i dobrowolnie podjęte wyrzeczenia upodabniali się do cierpiącego za grzechy świata Chrystusa” (art. 34). Krzyż Zbawiciela jest znakiem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Bliski jest każdemu zakonnikowi – człowiekowi konsekrowanemu, czyli oddanemu na wyłączność Bogu, który pragnie, by Chrystus w nim zwyciężał, by obumierał w nim stary człowiek a rodził się nowy, odnowiony przez Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa, powołany do Życia. Staraj się modlić, trwając w adoracji Krzyża, zwłaszcza w piątki i w czasie Wielkiego Postu. Ten znak jest dowodem jak bardzo Pan Cię ukochał.

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
O Krzyżu Święty, drzewo życia, - zbaw nas.
Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa Niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Znaku zbawienia przewidziany przez Patriarchów i Proroków,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznego szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś był skropiony Krwią Pana Jezusa,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, na którym śmierć została pokonana,
Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, - zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności synów Bożych,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu. Od grzechu wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,
Od wiecznego potępienia,
Od bojaźni śmierci,
Przez Krzyż Twój święty,
Przez pięć ran Twoich,
Przez Krew Twoją,
Przez śmierć Twoją,
My grzeszni, Ciebie prosimy, - wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża,
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Świętym,
Abyś nas mocą Twego Krzyża Świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami, Jezu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj sie nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, po-niósł śmierć na Krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wezwania o pokorę

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłud-nicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. (...) Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (...) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. (...) Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? (...) Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6,1-33)

Od pragnienia ułatwień, - wybaw mnie Jezu.
Od pragnienia wypowiadania się,
Od pragnienia usprawiedliwiania się,
Od pragnienia, aby mnie czczono,
Od pragnienia, aby mnie kochano,
Od pragnienia, aby mnie szanowano,
Od pragnienia, aby mnie chwalono,
Od pragnienia, aby mnie rozumiano,
Od pragnienia, aby mnie poszukiwano,
Od pragnienia, aby mnie nad drugich przenoszono,
Od pragnienia, aby mnie oszczędzano,
Od pragnienia, aby się spełniła moja wola,
Od pragnienia, aby mojej rady zasięgano,
Od pragnienia, aby wszystko we mnie za dobre uważano,
Od pragnienia, aby z moim zdaniem sie liczono,
Od pragnienia, aby być potrzebnym,
Od obawy przed niepowodzeniem,
Od obawy przed trudnościami,
Od obawy przed krytyką,
Od obawy przed upokorzeniem,
Od obawy przed poniżeniem,
Od obawy przed zapomnieniem,
Od obawy przed usuwaniem,
Od obawy przed niesprawiedliwością,
Od obawy przed posądzeniem,
Od obawy przed cudzymi sądami,
Od obawy przed szyderstwem,
Od obawy przed wyśmiewaniem,
Od obawy przed zniewagą,
Od obawy przed potwarzą,
Od obawy przed wzgardą,
Aby drugich bardziej kochano ode mnie, - naucz mnie pragnąć, mój Jezu.
Aby drugich bardziej szanowano ode mnie,
Aby drudzy zyskiwali, a ja abym coraz bardziej tracił na znaczeniu u ludzi,
Aby drugich uważano, a mnie zawsze usuwano,
Aby drugich chwalono, a mnie zapominano,
Aby drugich nade mnie przenoszono we wszystkim,
Aby drudzy byli świętsi ode mnie, a ja bym był takim, jakim z łaski Bożej być mogę,

Jezu cichy i pokornego Serca, Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Boże, który sprzeciwiasz sie pysznym a pokornym łaskę dajesz, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, której przykład dałeś nam w swym Jednorodzonym Synu. Nie dozwól nigdy, abyśmy pychą wywołali Twój gniew, ale spraw, byśmy przez pokorę otrzymywali dary Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.