Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Liturgia

Z Konstytucji Zakonu Paulinów:

grafika o. Augustyna PelanowskiegoŻycie liturgiczne

Artykuł 20

Liturgia święta jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Dla nas zaś jest siłą do życia według rad ewangelicznych i skuteczną pomocą do realizacji zadań naszej wspólnoty zakonnej w Kościele Bożym.
Przez Słowo Boże, Ofiarę Eucharystyczną, sakramenty i Liturgię Godzin Chrystus kontunuuje swoje kapłańskie posłannictwo, dokonując naszego uświęcenia i uwielbienia Ojca, co jest zarazem celem całej naszej działalności.

Artykuł 21

Sprawowanie Eucharystii stanowi centrum życia całej wspólnoty oraz jest źródłem doskonalenia jedności braterskiej. Z czynnego i świadomego udziału w zbawczej Ofierze Paschalnej czerpiemy siły do pracy apostolskiej. Umacniamy nadzieję ostatecznego wytrwania w dobrym i oczekujemy przyjścia Pana.
Dlatego gromadzimy się każdego dnia na Mszy św. konwentualnej, aby wspólnie z Panem przeżywać wszystkie wydarzenia naszego życia; nadto przyjmujemy Ciało Chrystusa i adorujemy Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Wszyscy członkowie Wspólnoty powinni przygotować się do należytego sprawowania Ofiary Eucharystycznej i uczestniczenia w niej, zwłaszcza przez poranną medytację i Liturgię Godzin oraz odprawić po niej dziękczynienie.

Artykuł 22

Odpowiedzialni za wzrost świętości całej wspólnoty zakonnej, a jednocześnie świadomi własnej grzeszności, zgodnie z potrzebą sumienia, przynajmniej dwa razy w miesiącu korzystamy z Miłosierdzia Bożego w sakramencie przebaczenia. Zmieniamy nasze myślenie i usposobienie na Chrystusowe, stajemy się "nowym człowiekiem" i w ten sposób będą się mogły w nas sprawdzić słowa Apostoła: "Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). Codziennie też przeprowadzamy rachunek sumienia.

Artykuł 23

Współbracia w poważnej chorobie lub podeszłym wieku, a zwłaszcza wobec niebezpieczeństwa śmierci, przyjmują sakrament chorych, aby w łączności z Chrystusem cierpiącym i zbawiającym świat dopełniać zbawienia własnego i swoją cierpliwą ofiarą pomagać do zbawienia drugich.

Artykuł 24

Chórowa Liturgia Godzin stanowi jedno z głównych zadań naszego powołania paulińskiego. Przez nią bowiem w zjednoczeniu z Chrystusem, w imieniu Kościoła i wszystkich ludzi oddajemy chwałę Bogu i wypraszamy zbawienie dla świata.
Wspólna Liturgia Godzin w odpowiednich porach dnia uświęca czas, który należy do Pana. Dlatego do chórowego sprawowania Liturgii Godzin obowiązani są wszystscy członkowie konwentu.

Artykuł 25

Dostrzegając wszędzie Boga, pragniemy Go uwielbić we wszystkich wydarzeniach naszego życia. Dlatego chętnie korzystamy z sakramentaliów Kościoła i udzielamy ich z takim usposobieniem serca, aby każde używanie rzeczy materialnych służyło naszemu uświęceniu i uwielbieniu Boga.