Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Władze i struktura Zakonu

Zasadą jedności wewnętrznej każdej Wspólnoty zakonnej jest przede wszystkim Chrystus żyjący w niej i oddający się jej, jako najwyższa reguła życia i droga do pełnego rozwoju. Znakiem jedności zewnętrznej jest Najwyższy Przełożony, zastępujący Boga i pozostający w łączności ze Stolicą Apostolską, któremu wszyscy z wiarą są ulegli, i pod którego kierownictwem pełnią służbę w Kościele. Podobnie i Wspólnota paulińska z wiarą odnosi się do tego, który jest obok Chrystusa zasadą jedności, Najwyższym Przełożonym Zakonu, jego głową i urzędowym przedstawicielem. Pod jego przewodnictwem Zakon pełni swe posłannictwo w Kościele. (art. 114 Konstytucji Zakonu Paulinów)

GENERAŁ ZAKONU
Władza Ojca Generała rozciąga się zarówno na cały Zakon, jak i na poszczególne jego części: prowincje, klasztory i osoby, z prawem zarządzania i kierowania całym Zakonem w rzeczach duchowych i materialnych, stosownie do przepisów Prawa kościelnego, Konstytucji i Dyrektorium. Miejscem stałego pobytu Ojca Generała na czas urzędowania jest główny klasztor Zakonu na Jasnej Górze w Częstochowie, o ile nie zadecyduje inaczej Kapituła generalna, powiadamiając o tym Stolicę Apostolską. ( art. 116, 123 Konstytucji Zakonu Paulinów)

WIKARIUSZ GENERALNY
Wikariusz Zakonu jest zarazem mężem zaufania zarówno Ojca Generała, jak i całej Wspólnoty zakonnej.Jego współpraca ma na celu dobro całego Zakonu, a wyraża się: w chętnym służeniu Ojcu Generałowi szczerą radą; w proponowaniu nowych inicjatyw, w podejmowaniu zadań wskazanych przez Ojca Generała, a także w obowiązku bratniego upomnienia go z miłością i uszanowaniem, jeśli tego zajdzie potrzeba. Każdy przeto ze współbraci ma do niego łatwy dostęp, tak w sprawach rodziny zakonnej, jak i osobistych. W razie nieobecności Ojca Generała zastępuje go w rządzeniu Zakonem. (art. 127, 128 Konstytucji Zakonu Paulinów)

DEFINITORIUM
Zadaniem definitorów jest współpracować z Ojcem Generałem w zarządzie Zakonu, pomagać mu radą i ewangeliczną postawą. Dlatego winni odznaczać się gorliwością, roztropnością i poczuciem odpowiedzialności za rozwój i posłannictwo Zakonu. Nie powinno się im powierzać urzędów nie dających się pogodzić z ich obowiązkami, mogą jednak kierować poszczególnymi dziedzinami życia zakonnego. Pięciu definitorów generalnych wybiera się na Kapitule generalnej wyborczej.(art. 129 Konstytucji Zakonu Paulinów)

PROKURATOR GENERALNY
Prokuratora generalnego wybiera społeczność zakonna razem z wyższymi innymi urzędnikami na każdej Kapitule wyborczej. Urząd jego trwa aż do następnej Kapituły wyborczej, na której składa sprawozdanie ze swej działalności. Miejscem jego rezydencji jest Rzym, gdzie pełni urząd przełożonego. Do jego obowiązków należy załatwiać u Stolicy Apostolskiej wszystkie sprawy Zakonu jak i poszczególnych zakonników oraz powiadamiać Ojca Generała o wszystkich zarządzeniach Stolicy Świętej, tak dotyczących naszego Zakonu, jak i życia zakonnego w ogóle. (art. 131 Konstytucji Zakonu Paulinów)

ADMINISTRATOR GENERALNY
Administrator generalny przez niestrudzoną, wierną i roztropną działalność dzieli troskę Ojca Generała i Definitorium o fundusze i majątek Zakonu, którymi sam bezpośrednio zarządza według Prawa. Administratora generalnego wybiera Kapituła generalna wyborcza spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Ojca Generała. (art. 132 Konstytucji Zakonu Paulinów)

SEKRETARZ GENERALNY
Sekretarza generalnego, którym ma być nasz zakonnik o ślubach wieczystych, mianuje Ojciec Generał za zgodą Definitorium. Jego obowiązkiem jest:
a) pomagać Ojcu Generałowi w załatwianiu spraw bieżących;
b) organizować i prowadzić kancelarię Kurii generalnej;
c) mieć pieczę nad tajnym archiwum bieżącym Zakonu.
(art. 135 Konstytucji Zakonu Paulinów)

PROWINCJAŁ
...

PRZEOR
...