Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Życie » Dni wyjątkowe » Kapituła

Kapituła generalna jest zwoływana co sześć lat, stanowi wydarzenie najwyższej rangi w życiu paulińskiego Zakonu i posiada najwyższą władzę. W czasie jej trwania dokonuje się wyboru najwyższego przełożonego, czyli generała Zakonu Paulinów. Omawia się też najważniejsze sprawy i wydaje obowiązujące wszystkich paulinów uchwały i decyzje.

Według Konstytucji Zakonu Kapitułę Generalną wyborczą zwołuje o. generał za zgodą Definitorium Generalnego. W skład kapituły wchodzą członkowie władz Zakonu, a także delegaci całej społeczności zakonnej wytypowani w wyborach, nazywani ojcami kapitulnymi.

W dniu rozpoczęcia Kapituły generał Zakonu zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza Kapituły. Następnie przedstawia sprawozdanie ze swego zarządu, ze stanu Zakonu, z wykonania uchwał ostatniej kapituły. Kolejnym krokiem jest złożenie urzędu generała na ręce przewodniczącego kapituły, który do czasu wyboru nowego generała sprawuje najwyższą władzę w Zakonie.

Kapituła w tajnym głosowaniu wybiera nowego generała, a także czterech definitorów czyli Zarząd Zakonu, prokuratora generalnego przy Stolicy Świętej oraz administratora generalnego. Urząd generała trwa do następnej kapituły wyborczej. Można go sprawować ponownie, ale nie po raz trzeci z rzędu. Generał musi mieć ukończonych 40 lat życia oraz 10 lat profesji zakonnej. Władza o. generała rozciąga się na cały Zakon, wszystkie prowincje, klasztory i zakonników. Miejscem stałego pobytu Generała na czas urzędowania jest główny klasztor Zakonu na Jasnej Górze w Częstochowie.

Kapituła Generalna Zakonu Paulinów oprócz charakteru wyborczego ma przede wszystkim głęboki charakter religijny. Jest to doświadczenie wiary wspólnoty Kościoła. W bogactwie czasu, w którym żyjemy, Zakon Paulinów spełnia swą misję w sposób otwarty. Prowadzi dialog dla dobra człowieka, dialog we własnej wspólnocie jak i dialog ze światem. Jest otwarty na Jezusa Chrystusa i na człowieka współczesnego. Kapituła generalna służy wspólnocie samego Zakonu Paulinów. Dąży do integracji posługi Zakonu obecnego w Kościele od XIII wieku. Ma wzbogacić dzieło mające służyć całemu Kościołowi.

o. Stanisław Tomoń, rzecznik prasowy Jasnej Góry