Zakon Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaSolus Cum Deo Solo

Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Liturgia dnia

Dziś o powołania i za powołanych modlą się:

Video
TERMINY
rekolekcji

Transmisja z
Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze


stat4u

Historia » Kalendarium historii Zakonu » Od narodzin Patriarchy do powstania Zakonu

Część I:

 • 228 - w Tebach w Egipcie urodził się św. Paweł.
 • 244 - w wieku 16 lat Paweł został sierotą, dziedzicząc wraz z siostrą pokaźny majątek po rodzicach.
 • 249 - w Cesarstwie Rzymskim władzę objął Decjusz Trajan, w tym samym roku wydał edykt, nakazujący wszystkim obywatelom Imperium złożenie ofiar rzymskim bogom. Jego postanowienia uderzały głównie w chrześcijan. W miastach powstały specjalne komisje, przed którymi obywatele musieli składać ofiary i oficjalnie deklarować swoje przywiązanie do religii rzymskiej. Prześladowania te były jednymi z najkrwawszych w historii starożytnego Rzymu i po raz pierwszy objęły obszar całego cesarstwa. W tym czasie Paweł uciekł na pustynię, by tam szukać schronienia.
 • 251 - w Koma w Egipcie (dzisiaj Qiman al Arus) urodził się św. Antoni. W tym samym roku cesarz Decjusz zginął w bitwie pod Abrittus (dziś Razgrad w Bułgarii).
 • 253 - władzę w Cesarstwie objął Walerian. Kontynuował politykę prześladowań za pomocą edyktów. Wystawił dwa edykty godzące bezpośrednio w chrześcijan. Pierwszy, ogłoszony w 257, zabraniał chrześcijanom zgromadzeń na cmentarzach, nakazywał też zamknięcie kościołów. Kolejny edykt z 258 nakazywał natychmiastowe karanie śmiercią każdego kto nie złożył ofiary rzymskim bogom; chrześcijanom z wyższych warstw konfiskowano majątek. Edykty Waleriana zakazały kultu chrześcijańskiego (do tej pory karano tylko za odmowę kultu pogańskiego). Szczególnie krwawe prześladowania trwały w Afryce i Egipcie; zginęli wtedy święci Cyprian i  Sykstus, biskup rzymski.
 • 260 - Władzę w Cesarstwie objął Galienus. Kościół został uznany jako instytucja a cesarz namawiał biskupów do dochodzenia swych praw po niedawnych prześladowaniach; chrześcijanie zaczęli znów uczestniczyć w życiu państwowym i urzędniczym. Nastąpił okres 40-letniego rozejmu w walce pogańskiego państwa z chrześcijaństwem. Druga połowa III wieku była okresem burzliwej ekspansji chrześcijaństwa, zwłaszcza na Wschodzie. Chrześcijańskie stały się nie tylko miasta, ale także wsie. Najważniejszym ośrodkiem stał się Egipt, gdzie powstał ruch eremicki, Syria i Azja Mniejsza. Chrześcijaństwo przekroczyło granice cesarstwa. Św. Paweł miał wówczas 32 lata. Pomimo ustania prześladowań zdecydował się pozostać na pustyni, najdroższe bowiem stało się mu przebywanie sam na sam z Bogiem.
 • 299 - Dioklecjan (cesarz rzymski od 284 r.) wydał edykt nakazujący wszystkim żołnierzom i urzędnikom złożyć bóstwom ofiarę pod groźbą usunięcia z stanowisk. Odmowa złożenia ofiary pociągać miała za sobą utratę przywilejów stanowych albo obrócenie w niewolnictwo; wszystkich chrześcijan uznano za niezdolnych do spełnienia aktów prawnych.
 • 303 - kolejny edykt Dioklecjana nakazał zniszczenie świątyń chrześcijańskich, konfiskatę i spalenie ksiąg świętych; surowo zabraniał też gromadzenia się chrześcijan. Początkowo nie przewidywano karania śmiercią, ale od 304 r., kiedy nakazano wszystkim chrześcijanom złożenie ofiar pogańskich, wielu chrześcijan wystąpiło aktywnie przeciw władzy ponosząc męczeńską śmierć.
 • 313 - Edykt mediolański wydany przez cesarza Konstantyna Wielkiego zakończył prześladowania chrześcijan. Św. Paweł miał wówczas 85 lat, od jego ucieczki na pustynię minęły 64 lata.
 • 341 - zmarł św. Paweł. Nad jego grotą i miejscem śmierci do dziś istnieje koptyjski klasztor Deir Anba Bula. W I połowie XII w. relikwie św. Pawła przeniesiono do klasztoru Najświętszej Maryi Panny Peribleptos w Konstantynopolu.
 • 354 - w Tagaście w Numidii urodził się św. Augustyn.
 • 17 stycznia 356 - zmarł św. Antoni. W miejscu jego ostatniego pobytu wybudowano klasztor Deir el Qaddis Antwan.
 • 24 kwietnia 387 - Augustyn przyjął chrzest z rąk bpa Ambrożego w Mediolanie. Rok później założył pierwszą wspólnotę zakonną w Tagaście.
 • 396 - Augustyn został biskupem Hippony.
 • 28 sierpnia 430 - w Hipponie zmarł św. Augustyn.
 • 491 - Kościół uroczyście uznał Pawła z Teb za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w Rzymie, za pontyfikatu papieża Gelazego I.
 • 1200 - w Ostrzyhomiu na Węgrzech urodził się bł. Euzebiusz.
 • 1216 - Euzebiusz, kanonik katedry w Ostrzyhomiu, po otrzymaniu zgody od biskupa, rozpoczął życie pustelnicze na górze Pilis.
 • 1219 - Barłomiej został biskupem Pecs na Węgrzech.
 • 1225 - bp Bartłomiej z Pecs wybudował klasztor św. Jakuba na Górze Ürög w lasach Patacs dla pustelników i nadał im regułę. To wydarzenie jest uznawane za początek kształtowania sie wspólnoty, która przyjmie później nazwę Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.
 • 1240 - przeniesienie relikwii św. Pawła z Konstantynopola do kościoła św. Juliana w Wenecji.
 • 1246 - Euzebiusz zrzekł się godności kanonika ostrzyhomskiego, sprzedał dobra, rozdał je ubogim i osiedlił się w lasach Pilisium jako pustelnik, spotkał innych liczych pustelników.

Część II: Od powstania Zakonu do jego kasaty

Część III: Od odrodzenia Zakonu do dziś